Шумски животни и нивните живеалишта

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикне сфакање на причинско  последични врски и релации, стекнување на знаења за шумските животни во пролет.