Пчелка

3-4 години

Објект - Буба Мара

Цел: Да се поттикне интерес за учество во ликовни активности преку користење на разни форми на ликовно изразување.