Расцветаното дрво

Објект - Буба Мара 1

4-5 години

“Расцветаното дрво”

Да се оспособат за воочување и одбирање на материјали од непосредната околина за ликовно изразување.