Гасеница

“Од гасеница до пеперутка” (разговор по слики)

“Гасеница” (ликовна игра)

3-4 години

Објект - Сонце

Цел: да се научат нови работи и да се стекнат нови искуства.