Професии

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикнат на размислување и откривање на различни професии и занимања како што е на пример шумарот.

Поттикнување на љубов кон литературни творби и развој на креативната фантазија.