Боцките на ежот се бројки

Објект - Буба Мара 1

4-5 години

“Боцките на ежот се бројки”

Да се поттикне доживувањето на математиката како пријатно искуство.