Мравки пожарникарки

“Мравки пожарникарки” - текст по слика

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се збогати речникот на детето со зборови кои означуваат броен редослед; да се поттикне способност за прераскажување на литературната творба и развој на логичко-математичко мислење за цртање на коси, прави, отворени и затворени линии.