Луѓето работат и под земја

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикнат елементарни сознанија за човекот како природно и социјално суштество, запознавање со работата на рударските работници, љубов и почит кон нивната дејност.