Како да се спаси дрво

“Како да се спаси дрво” - сликовница

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикнува интересот кај децата за литературни творби, слушање и доживување на содржината, способност за ликовно изразување на претставите.