Ги броиме пеперутките

Математичка игра: “Ги броиме пеперутките”

3-4 години

Објект - Пчелка 2

Цел: Да се поттикнуваат способности за користење на математиката во опкружувањето и да се поддржува умешноста на детето за броење.