Живиот свет на инсектите

“Живиот свет на инсектите” - разговор

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикнат мисловните процеси и логичко поврзување на стекнатите знаења, градење на личен процес на учење за  инсектите во пролет.