Почва

Објект - Сонце

4-5 години

“Почва” - набљудување

Цел - Да се поттикне иницијативност во процесот на набљудување.