Цветно венче

“Цветно венче” - творечка игра

2-3 години

Објект - Буба Мара

Цел на активноста: Да се охрабрува детето да стекнува доверба во своите можности; да се поттикнуваат способности за разликување и именување на некои бои.