Вазна со цвеќе

2-4 години

Објект "Лавче"

Цел - Да се поттикне развивање на координираноста помеѓу окото и раката на детето.