Печатење со пролетни лисја и кора од дрво

Активност: Печатење со пролетни лисја и кора од дрво

Хетерогена група 4-6 години

Објект - Буба Мара 1

Целта на активноста ни беше да се оспособи детето за воочување на материјали од непосредната околина за ликовно изразување.