Буба Мара

“Буба Мара” (направи сам)

3-4 години

Објект - Сонце

Цел - да се поттикнува радост и задоволство кај децата од успешно завршената работа.