Пајакова мрежа

3-4 год

Објект: Сонце

Групна ликовна игра: "Пајакова мрежа"

Цел: Да се поттикне координацијата око-рака кај децата.