Нареди ја гасеницата

3-4 години

Објект - Сонце

Математичка натпреварувачка игра: "Нареди ја гасеницата"

Цел: Да се поттикнува користење на математичкото разбирање во решавање практични проблеми.