Пчелите собираат мед

"Пчелите собираат мед" - натпреварувачка игра

3-4 години

Објект - Пчелка 2

Цел - Да се поттикнува детето кон развивање контрола и координација на одење во просторот и носење предмети од едно на друго место.