Пишување бројки и пресметување

Активност - “Пишување бројки и пресметување” - математичка игра

Возрасна група 4-6 години

Објект - “Буба Мара 1”

Целта на активноста ни беше да се развива свеста кај детето за количеството на броевите до 5 и до 10; да се поттикнуваат способности за користење на математичките поими и операциии во  опкружувањето.