Ја наводнуваме градината

3-4 години

Објект - Сонце

Творечка игра: “Ја наводнуваме градината”

Цел: Да се поттикне радоста и задоволството од успешно завршената работа.