Каде живеам

“Каде живеам” - ликовна игра

Објект - Пчелка 2

Возрасна група 4-5 години

Цел на активноста: Да се развијат способности за самостојно, тандемско и колективно ликовно творење и за цртање на разни форми со повеќе потези.