Бон тон во нашето семејство

“Бон тон во нашето семејство” - искази од децата

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се оспособува за истражување на сопствените искуства и доживувања во домот, стекнување знаења за бон тон, културно однесување и почитување правила на користење на телефон, поттикнување на креативната фантазија.