Моето семејство

3-4 години

Објект - Пчелка 1

Цел: да се негува позитивен однос кон членовите на семејството.