Изработка на упатства за рационално користење на енергијата

Активност дел од проектот Интеграција на еколошката едукација 

“Изработка на упатства за рационално користење на енергијата”

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикнат на свесноста при откривање на нови сознанија, да се поддржуваат на сфаќање на причинско последичните врски.