Стихотворба за семејство

3-4 години

Објект - Сонце