Мојот дом

“Мојот дом” - творечка игра

Возраст 2-3 години

Објект - Буба Мара

Цел: Да се поддржува во обидите да изгради, создаде нешто ново при користење на различни материјали, играчки и предмети.