Геометриски форми

3-4 год

Објект - Сонце

Математичка игра: “Геометриски форми”

Цел: Да се поттикне детето да препознава геометриски форми и доживување на математиката како пријатно искуство.