Мојот татко

Објект - Сонце

Возрасна група - 4-5 години

“Мојот татко” - ликовна игра

Да се поттикне креативноста на детето при изработка, цртање, сликање по зададена тема и сл.