Дистрибуција на водата

Активност - “Дистрибуција на водата”

4-5 години

Објект - Буба Мара

Проект - Интеграција на еколошката едукација

Да се поттикнат децата да препознаваат  штетни и опасни материи по здравјето, да стекнат знаења за патот на водата, корисна употреба.