Ручек во градинката

2-3 години

Објект - Пчелка 1

Активност - “Ручек во градинката”

Цел - да се поттикне интерес за користење на различни материјали и предмети за искажување на сопствените креативни идеи.