Интерен проект „Нашата татковина низ традициите“

Место на реализација: Објект Пчелка 2

Време на реализација: октомври – ноември  2020

13.10.2020 – 20.11.2020 година

Проектот го реализираа воспитно згрижувачкиот кадар со децата од воспитните групи  2-6 години во соработка со родителите и стручниот тим на градинката

Цел: Да се поттикнува детето да стекнува нови знаења, навики, вештини, за традицијата, културата на која припаѓа и да ја развива љубовта и почит кон својата татковина.

Презентацијата може да ја погледнете на следниот линк: