Ликови од семејството

Тема: “Ликови од семејството” - сложувалка

3-6 години

Објект - Буба Мара

Цел: Да се развива способноста на детето да реди сложувалки од осум парчиња.