Кловнот Веселко

“Кловнот Веселко" - ликовна игра

Објект - Пчелка 2

Возрасна група 4-5 години

Цел на активноста: Да се поддржува детето да ги развива и негува позитивните емоции, да се оспособува за воочување и манифестирање на некои емоции во секојдневната комуникација и да се развива вештината за движења на прстите и дланката.