Интерен проект „Дрвјата во блиската околина“

Место на реализација: Објект Лавче

Време на реализација: март - април 2021

09.03.2021 - 30.04.2021 година

Проектот го реализираа воспитно згрижувачкиот кадар со децата од воспитните хетерогени групи 2-4 и 4-6 години од Објектот „Лавче“ во соработка со родителите и стручниот тим на градинката

Цел: Да се поттикнува интересот и љубопитноста кон природата, обезбедување поддршка изразена преку детските прашања, да стекнат знаења и способности за препознавање и класификација на растенијата.

Презентацијата може да ја погледнете на следниот линк: