Одбележување на Светскиот ден против пушењето

Хетерогена група од 2-6 години

Објект - Лавче

Цел на активноста: Да се оспособи детето да ги препознава факторите кои можат да го загрозат здравјето на човекот.