Интерен проект „Семејството е многу важно“

Мото: „Семејството темел на општеството“

Објект „Буба Мара“

Време на реализација: април - мај 2021

03.04.2021-11.06.2021 година

Цел: Развивање на свест кај децата од предучилишна возраст за важноста на семејството во градење на почит и љубов кон семејните вредности.

Проектот го реализираа воспитно згрижувачкиот кадар со децата од воспитните групи  2-6 години во соработка со родителите и стручниот тим на градинката.

Презентацијата може да ја погледнете на следниот линк: