Детскиот воз патува

“Детскиот воз патува” - стихови

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се оспособува детето да воочува сличности и разлики помеѓу децата во групата, име, презиме, пол, висина, како основа за почитување на различностите.

Да се поттикнува логичкото мислење и способност за откривање на математички форми.