Постер од весели деца

Објект - Буба Мара 1

5-6 години

“Постер од весели деца”

Цел - Да се оспособи детето да користи разни ликовни материјали и други достапни ресурси за ликовно изразување.