Колку време е потребно за распаѓање на отпадните материи?

“Колку време е потребно за распаѓање на отпадните материи?” -  изработка на постер

Проект: Интеграција на еколошка едукација

Цел: Да се оспособи детето да ги препознава опасните и штетните ситуации по здравјето.