Пролетна математика

5-6 години

Објект- Буба Мара 1

Активност - “Пролетна математика”

Цел - да се воведува детето во усвојување на поимот за количина и да се поттикнува способноста за поврзување на количината со симболите на броевите.