Срцето чука - да слушнеме како

“Срцето чука - да слушнеме како” - истражувачка игра со стетоскоп

Објект - Пчелка 2

Возрасна група 4-5 години

Цел: да се поттикнува потребата за користење на истражувањето како форма на учење и да се поттикнува развивање свесност за сопствените начини и пристапи во откривање на нови сознанија.