Препознај ги емоциите

Објект - Пчелка 2

2-3 години

“Препознај ги емоциите”

Цел - Детето да се оспособи за вербално изразување на сопствените емоции и емоциите кај другите.