Весела математика

4-6 години

Објект - Лавче

Цел на активноста: да се поттикнуваат способностите за користење на математичките фигури, поими и операции во опкружувањето.