Фотографија со моето семејство

3-4 години

Објект: “Сонце”

“Фотографија со моето семејство” - ликовна игра

Цел: Да се поттикнува радост и задоволство од успешно завршена работа, негување на чувство на припадност.