Најди го парот

Објект: Пчелка 2

Возраст: 3-4 години

“Најди го парот” - логичка игра

Цел: Да се развива способноста за класификација според форма, боја, големина, род, вид како и координираноста помеѓу окото и раката.