Играме и броиме

“Играме и броиме” - математичка бројалка со геометриски форми

4-5 години

Објект - Пчелка 2

Цел - Да се развива основа за воочување и препознавање на геометриски форми и да броиме од еден до пет.