Од воденица до електрична централа

Извори на енергија и нивна искористеност - Еко содржина

“Од воденица до електрична централа” - истражувачка игра

Објект - Пчелка 2

Возрасна група 4-5 години

Цел на активноста: да се поттикнува способноста за користење на истражувањето во стекнување на нови знаења и искуства.