Расипан часовник

3-4 години

Објект: Сонце

Подвижна, математичка игра: “Расипан часовник”

Цел: Да се стекнуваат елементарни сознанија за времето; да се поттикне детето да ги подредува броевите по редослед.