Подигање на свеста на пошироката заедница за локалниот биодиверзитет

Подигање на свеста на пошироката заедница за локалниот биодиверзитет

- Интеграција на еколошката едукација

Да се поддржува да ги развива позитивните практики на однесување кон природата во заштита на растителниот и животинскиот свет.

Да се поттикне слушање, разбирање и репродуцирање на литературна творба, способност за користење на ликовен материјал.